بانک : ملی

  شماره حساب : 0302969787009

  شماره کارت : 6037997293874005

شماره شبا : IR110170000000302969787009
   به نام : سعید اصغریان سولا